Úloha č.2

Nakreslite trojuholník prechádzajúcimi bodmi (40,50,); (150,140);(200,70).

Postup:

Príkaz úsečka prvý bod: definujte počiatočný bodúsečky, 40, 50 Enter

Určite ďalší bod alebo [späť]: definujte koncový bodúsečky, 150, 140 Enter

Určite ďalší bod alebo [späť]: definujte koncový bodúsečky, 200, 70 Enter

Zadajte další bod alebo [Uzavri/späť]: uzavriteobrazec ,  Enter

acad2