Vektorová grafika

Na obrázok sa pozerá ako na zoskupenie objektov alebo ich častí, ktoré sa dajú popísať pomocou matematických vzorcov a funkcií. Tieto objekty majú svoje vlastnosti napr. – polohu obrázku, veľkosť, farbu, priehľadnosť povrchu, lesklosť povrchu a pod. Tieto vlastnosti sú vstupnými parametrami (vektormi) matematických vzorcov a funkcií, pomocou ktorých sa objekty opíšu (vykreslia). Vstupné rozlíšenie je dané len zložitosťou a drtailnosťou matematického opisu, výstupné rozlíšenie nie je tak závislé na vstupnom rozlíšení, ako je tomu u rastrovej grafiky. Príkladom sú formáty CDR (CorelDraw), ZMF (Zoner Callisto), DXF (AutoCAD).

Program AutoCAD na spracovanie vektorovej grafiky

Program AutoCAD na spracovanie vektorovej grafiky

 

Rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou:

 Na obrázku nižšie vidíme hlavný rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou. Ak niekoľkonásobne zväčšíme rastrový obrázok tak je ,,kockatý,, čo je dané tým že je tvorený z malých bodov. Pri zväčšení vektorového obrázka zistíme že je stále taký istý, čo je dané tým že je definovaný matematickými funkciami.

 

Rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou pri niekoľkonásobnom zväčšení.

Rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou pri niekoľkonásobnom zväčšení.

 

Vľavo rastrový obrázok, vpravo  vektorový obrázok definovaný prostredníctvom matematických funkcií.

Vľavo rastrový obrázok, vpravo vektorový obrázok definovaný prostredníctvom matematických funkcií.

Program AutoCAD

CAD je veľmi rozsiahli pojem. Jeho začiatky siahajú do časov vzniku prvých počítačov. Už vtedy existovala snaha vytvoriť obrazy súčiastok a konštručných uzlov na obrazovke tak, aby sa zjednodušila práca a vznikla možnosť predvolené tvary a nastavenia pracne nemeniť. Pod skratkou CAD (computer aided drafting), čo v preklade znamená kreslenie prostredníctvom počítača rozumieme softvérové produkty. Jedným z nich je AutoCad, …

Zobraziť stránku »

Programy na spracovanie vektorovej grafiky

Najznámejšie a najpoužívanejšie programy na spracovanie vektorovej grafiky sú: Adobe Illustrator:  najpoužívanejší vektorový grafický editor, používaný už nielen profesionálmi ako ,,industriálny štandard,, , ale aj domácimi používateľmi najmä preto, že používateľské rozhranie má odvodené od programu Adobe Photoshop, ktorý sa stal absolútnym štandardom. Okrem práce s vektorovými (2D aj 3D) objektami je tu aj možnosť …

Zobraziť stránku »