Dokumentácia

graphic-design

Zbierka úloh z autocad-u, zbierka úloh pre BMP, vektorovú a 3D grafiku

Popis aktivity

S rozbiehajúcou sa reformou školstva s aj špeciálne školy pripravujú na zmeny. Jednou z nich je využitie moderných vyučovacích metód a IKT vo vyučovacom procese. S vypracovaním nových školských vzdelávacích programov sa otvárajú možnosti začleniť tieto nové metódy do vyučovania. Vytvorením nových učebných materiálov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podporíme kompenzáciu ich handicapu.  Pre dosiahnutie dobrých vzdelávacích výsledkov zdravotne znevýhodndných žiakov je dôležité názorné vyučovanie s praktickými ukážkami. U sluchovo postihnutých žiakov je vizuálna prezentácia kľúčová a jej rozvoju bude daná vysoká priorita. Výstupom je multimediálna zbierka úloh z autocadu, zbierka úloh pre BMP, vektorovú a 3D grafiku.

Maľby na stenách, obrazy v galériách, knihách, časopisoch, a na stránkach internetu majú v živote človeka veľký význam. Vedia nás zabaviť, zaujať, ale aj upozorniť, či dokonca odstrašiť- v každom prípade sú zdrojom informácií a prostriedkom komunikácie. Poznáme veľmi veľa spôsobov akými môžeme grafiku, obrázky vytvárať a upravovať. Cieľom tejto interaktívnej učebnice a zbierky úloh je predstaviť základné programy a spôsoby na tvorbu a spracovanie počítačovej grafiky- rastrovej aj vektorovej.

Zbierka úloh je rozdelená na dve základné časti:

  • Teoretická časť
  • Praktická časť

dd

 

Vývojové prostredia:

  • Httracker,
  • wordpress,
  • html,
  • php,
  • css,D
  • Apacheserver,
  • ExeOutput for PHP